Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej działce obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.